Algemene Voorwaarden

Begrippenlijst 

 

Bezoeker: Eenieder die op enig moment de website bezoekt of heeft bezocht. 

Lid: Eenieder die zich met behulp van het elektronische registratieproces op de Website heeft ingeschreven. 

Accounteigenaar: Elk lid die een account heeft aangemaakt op Zoebie.nl

Arrangement: Alle producten en diensten die door Zoebie worden verkocht.

Waardebon: Het bewijsstuk waarmee een koper kan aantonen dat hij een arrangement heeft gekocht.

Website: De website www.zoebie.nl die ingeschreven staat onder nummer 53420829 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder die de site bezoekt, ieder die een arrangement koopt en ieder die anderszins gebruik maakt van de diensten van Zoebie.nl.   

1.2  Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.3  Zoebie.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dit geschiedt door de wijzigingen op de site te plaatsen. Wijzigingen zullen 3 dagen na plaatsing van kracht worden.

1.4  Schrijffouten, foutieve vermeldingen doch teksten waarbij meerdere interpretaties mogelijk zijn, zijn niet bindend voor Zoebie.nl.  Alleen het beoogde arrangement wat door de aanbieder wordt geleverd kan worden aangeboden of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit rechtvaardigt, kan er worden gekozen voor terugbetaling van het betaalde bedrag.     

1.5  Zoebie.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid zich voordoet die buiten de macht van Zoebie.nl geschiedt.

Artikel 2. Gebruikersvoorwaarden voor deelname

2.1 Ieder die zich wil registreren op Zoebie.nl teneinde gebruik te maken van onze diensten verbindt zich ertoe om bij de registratie de gegevens die door Zoebie worden gevraagd juist en naar waarheid in te vullen. Zoebie is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Tevens zal van iedere vorm van misbruik aangifte worden gedaan bij de officier van justitie.

2.2 De diensten van Zoebie zijn slechts toegankelijk voor leden die ingevolge de Nederlandse wetgeving volledig handelingsbekwaam zijn ofwel gerechtigd zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan. Zoebie verbiedt iedereen die ingevolge de Nederlandse wetgeving handelingsonbekwaam is gebruik te maken van onze verkoopdiensten. 

Artikel 3. Waardebon

3.1 Wanneer een arrangement wordt gekocht ontvangt de koper een waardebon van het gewonnen arrangement. De waardebon wordt per mail naar de koper toegezonden.

3.2 Het reserveren van een arrangement geschiedt bij de aanbieder. Wijzigingen van deze reservering – indien mogelijk – geschiedt eveneens bij de aanbieder. Zoebie.nl kan geen reserveringen aanvragen of wijzigen, tenzij dit nadrukkelijk op de waardebon staat vermeld.  

3.3 De koper kan de waardebon verzilveren binnen de reserveringstermijn die aangegeven staat op de waardebon. Indien een koper een door hem gewonnen waardebon niet verzilvert binnen de op de waardebon aangegeven geldigheidsduur, dan vervallen alle daaruit voortkomende rechten. Indien er geen geldigheidsduur op de waardebon is vermeld, dan geldt een geldigheidsduur van één jaar.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Zodra het volledige bedrag op de rekening van Zoebie is bijgeschreven krijgt de koper een waardebon waarmee diens producten of diensten geboekt kunnen worden.  

4.2 De betaalmethode die op de site wordt gehanteerd is iDeal.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien door een technische storing het normale verkoopproces bij een verkoop is verstoord, is het resultaat van de verkoop ongeldig.

5.2 Zoebie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Zoebie naar de consument  aansprakelijk is voor schade als gevolg van een toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst / waardebon zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het verkochte product, arrangement of dienst.

Artikel 6. Privacy

6.1 Zoebie.nl respecteert privacy en verstrekt dan ook geen persoonsgegevens aan derden zonder medeweten en toestemming van betrokkene. Zoebie wijst u erop dat alle gegevens die u in het kader van een lidmaatschap verstrekt, slechts wordt gebruikt om het verkoopproces in goede banen te leiden. Dit geschiedt conform de regels ingevolge de wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7. Partiële nietigheid of verenigbaarheid

7.1 Mocht een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig  of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Zoebie.nl substantiële delen van de Website over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

8.2. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen te wijzigen of te kopiëren.

8.3. Indien Zoebie door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

8.4  Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Zoebie.nl alsmede alle gerelateerde rechten die Zoebie van rechtswege toekomt overeenkomstig het Nederlands en Europese recht.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgedragen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland binnen het Arrondissement waar Zoebie haar statutaire zetel heeft.

 

Verkoop van goederen

Onderstaande bevat de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van Goederen door Zoebie.

1. Overeenkomst en informatie over de bestelprocedure

1.. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden: Door het plaatsen van een bestelling bij ons ga je ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden en ons Retourbeleid bindend zijn.

2. Prijs en koop

2.1. Prijzen en aan wie je dient te betalen: Wij ontvangen en verwerken jouw betaling voor jouw bestelling. Alle prijzen (met inbegrip van verzendkosten) voor de Goederen zijn inclusief de wettelijk toepasselijke BTW. De prijzen worden aan jou bekend gemaakt voordat je Goederen koopt en bij de bevestiging van jouw bestelling. Onze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen beïnvloeden jouw bestelling niet, behalve onder de hieronder in de Paragrafen 2.4 en 2.5 beschreven omstandigheden.

2.2. Verzendkosten: De prijzen kunnen al dan niet inclusief verzendkosten zijn.  Als verzendkosten niet bij de koopprijs zijn inbegrepen, worden dergelijke kosten afzonderlijk aangegeven en bij het verschuldigde totaalbedrag opgeteld voordat je je bestelling voltooit. Als we de aflevering met jou plannen maar je niet aanwezig bent op het afgesproken moment, kan het zijn dat we je de kosten van de nieuwe afspraak in rekening brengen.

2.3. Het plaatsen van je bestelling: Nadat jij een bestelling hebt geplaatst dien je akkoord te gaan met deze Verkoopvoorwaarden, is de overeenkomst volledig tot stand gekomen als je een e-mail hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Wij behouden ons echter het recht voor jouw aanbod af te wijzen en geen overeenkomst met jou te sluiten. Als wij jouw aanbod hebben aanvaard, ontvang je een afzonderlijke e-mail waarin verzending van de Goederen wordt bevestigd.

2.4. Fouten en omissies: Er kunnen zich soms fouten of omissies bevinden in de prijs of beschrijving van de Goederen die wij verkopen. Wij zullen alle redelijkerwijs van ons te verlangen pogingen ondernemen om alle fouten of omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld. Wij behouden ons het recht voor om zonder verdere kennisgeving de informatie met betrekking tot de te verkopen Goederen te wijzigen, aan te passen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen (met inbegrip van de Goederen zelf.)

2.5. Fouten en omissies na aankoop: Indien er fouten of omissies door ons zijn gemaakt en je de Goederen al hebt gekocht:

(a) indien de actuele prijs van de Goederen lager is dan de prijs zoals vermeld op het tijdstip van aankoop, zullen wij jou de lagere prijs in rekening brengen; of

(b) indien de prijs van de Goederen hoger is dan de vermelde prijs, zullen wij contact met jou opnemen en jou de keuze geven om de correcte (hogere) prijs te betalen of jouw bestelling te annuleren en volledige restitutie te ontvangen.

3. Levering van goederen

3.1. Veranderen van je bestelling: Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, zijn wij niet meer in staat om wijzigingen in jouw bestelling aan te brengen, inclusief die hoeveelheid bestelde Goederen of het leveringsadres. Deze Paragraaf laat onverlet jouw wettelijke rechten inzake annulering of enig eventueel recht op retour dat je hebt ten aanzien van de desbetreffende aankoop.

3.2. Verzending: De verzendopties van Zoebie verschillen per aanbod. Jouw aankoop kan niet buiten Nederland worden verzonden. Tenzij anders vermeld, verzenden wij niet naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

3.3. Juridische eigendom De juridische eigendom van de Goederen gaat op jou over (d.w.z. worden dan jouw persoonlijk eigendom) als de Goederen zijn bezorgd op het door jou aan ons opgegeven leveringsadres.

4. Annulering

4.1. Jouw annuleringsrechten:  annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum dat jij, of een door jou aangewezen derde, de Goederen hebt/heeft ontvangen. In het geval dat je meerdere Goederen in een bestelling hebt besteld, of de levering van jouw Goederen uit meerdere delen bestaat, begint de annuleringstermijn pas te lopen op het tijdstip waarop je het laatste artikel of deel hebt ontvangen.

4.2. Indien je jouw bestelling wenst te annuleren, kun je dit doen door een mail te sturen.

4.3. De kosten voor het retourneren van de Goederen aan ons komen voor jouw rekening. Wij adviseren je de Goederen per aangetekende post te retourneren.

4.4. De volgende goederen zijn uitgesloten van dit wettelijk annuleringsrecht:

(a) bederfelijke Goederen zoals voedsel of bloemen;

(b) audio/video-opnamen, dvd's of computersoftware die je hebt verwijderd uit de verzegelde verpakking waarin zij aan jou werden geleverd;

(c) Goederen die volgens door jou aangegeven specificaties zijn gemaakt;

(d) tijdschriften of magazines;

(e) loterij- of gokspellen; en

(f) alle andere Goederen die naar redelijkheid niet retour kunnen worden gestuurd, met inbegrip van Goederen die bij transport zouden worden beschadigd.

4.5. Retourneren van de Goederen: Houd er alsjeblieft rekening mee, dat je, als je gebruik maakt van jouw recht om je bestelling te annuleren, de Goederen binnen 14 kalenderdagen na een dergelijke annulering aan ons retour dient te sturen.

4.6. Onze annuleringsrechten: Wij hebben het recht een bestelling te annuleren voordat de Goederen zijn geleverd vanwege een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van de uitval van apparatuur of transportproblemen. Indien dit gebeurt, zullen wij onmiddellijk contact met jou opnemen.

5. Retour en restitutie

5.1. Ons Retourbeleid:  In aanvulling op jouw recht de Goederen te retourneren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum dat jij, of een door jou aangewezen derde, de Goederen hebt/heeft ontvangen, behoud je eveneens alle toepasselijke wettelijke rechten om nieuwe of gerepareerde Goederen retour te sturen, met inbegrip van Goederen die onjuist of gebrekkig aan jou zijn geleverd.

5.2. Eigendom van retour gestuurde Goederen: De juridische eigendom van de retour gestuurde Goederen gaat pas op ons over nadat de Goederen op onze retourbestemming zijn aangekomen. Wij behouden ons het recht voor tot restitutie over te gaan zonder een retourzending te verlangen. In dat geval verkrijgen wij niet de juridische eigendom van de retour gestuurde Goederen.

5.3. Problemen met retour gestuurde Goederen: Wij behouden ons het recht voor restitutie te weigeren en de met de verzending van jouw retour samenhangende kosten terug te vorderen indien blijkt dat de Goederen na levering aan jou zijn beschadigd; de Goederen verkeerd zijn gebruikt of zijn gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in de instructies dan wel anders zijn gebruikt dan ter controle; of indien het probleem van de Goederen te wijten is aan normale slijtage. Deze Paragraaf (5.3) beperkt niet en laat onaangetast jouw recht om de overeenkomst te annuleren en Goederen overeenkomstig Afdeling 4 retour te sturen, en evenmin jouw rechten in het geval dat Goederen onjuist of gebrekkig aan jou werden geleverd.

6. Goedereninformatie

6.1. Wij zijn niet de producent: Wij zijn niet de producent van de Goederen die wij verkopen. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de Goederen overeenstemmen met de beschrijving die wij hebben gegeven, dat deze een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor gebruik. Soms kunnen de Goederen echter licht afwijken van dergelijke productinformatie. We adviseren jou voor gebruik alle informatie, waarschuwingen en aanwijzingen te lezen die vermeld is op de etiketten waarvan de Goederen zijn voorzien. Een eventueel door ons, de producent of de importeur gegeven garantie laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die jij volgens de overeenkomst hebt.

6.2. Nauwkeurigheid van beschrijvingen: Wij hebben maatregelen getroffen om de kleuren en andere details van de Goederen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren en details die je in de advertentie ziet hangen echter af van de apparatuur die jij gebruikt om de Goederen te bekijken. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur of andere details op jouw televisie, mobiele apparaat, computerscherm of ander apparaat een exacte weergave is van de kleur of het detail van de Goederen bij levering.

6.3. Goederen betreffende gezondheid en veiligheid: Voor Goederen betreffende de gezondheid adviseren wij jou, in geval van twijfel aangaande de veiligheid of andere informatie over het product, de bij het product gevoegde informatie nauwkeurig te lezen of contact met de producent op te nemen. De inhoud op de website is niet bedoeld als vervanging van advies van een arts, apotheker of gediplomeerde professionele zorgverlener. Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen met hun zorgverlener als zij vermoeden dat zij een medisch probleem hebben. Informatie en verklaringen over Goederen zijn niet bedoeld om gebruikt te worden als diagnose, behandeling, genezingsmethode of preventie van ziektes of gezondheidsproblemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of onjuiste verklaringen over Goederen door fabrikanten of derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De normen die wij hanteren: Wij doen altijd onze uiterste best en beloven dat:

(a) wij redelijkerwijs van ons te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zullen nemen bij de uitvoering van al onze verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

(b) wij het recht hebben Goederen te verkopen;

(c) wij de Goederen alleen verkopen voor huishoudelijk- en privégebruik;

(d) de Goederen een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

(e) wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden niet zullen handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2. Waarvoor zijn wij aansprakelijk: Niets in deze Verkoopvoorwaarden sluit onze Aansprakelijkheid uit of beperkt onze Aansprakelijkheid in geval van Aansprakelijkheid voor (i) bedrog; (ii) ernstig wangedrag van ons, met uitsluiting van wangedrag van derden; of (iii) aansprakelijkheid die volgens toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. Jij bent verplicht passende maatregelen te treffen ter preventie en beperking van schade.

7.3. Categorieën van verlies waarvoor wij niet aansprakelijk zijn : Ongeacht Paragraaf 7.3 zijn wij, aangezien wij alleen Goederen verkopen die bestemd zijn voor huishoudelijk en privégebruik, in beginsel niet aansprakelijk voor:

(a) omzet- of inkomstenverlies;

(b) verlies van feitelijke of verwachte winst;

(c) zakelijk verlies; en

(d) indirecte of gevolgschade (om twijfel te voorkomen: met de woorden 'gevolgschade' bedoelen wij 'gevolgschade die te voorzien is, bekend is, voorzien werd of anderszins').

7.4. 'Aansprakelijkheid' betekent aansprakelijkheid voor elke handeling, in welke vorm dan ook (met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, verkeerde weergave, restitutie of elke andere handeling, in welke vorm dan ook) gerelateerd aan, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Verkoopvoorwaarden (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden is opgenomen of voortvloeit uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden).

8. Algemeen

8.1. Uitleg: In deze Verkoopvoorwaarden:

(a) omvatten woorden die personen aanduiden: natuurlijke personen, vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;

(b) worden kopjes bij Afdelingen, zoals bv. ('8. Algemeen' aan het begin van deze Afdeling) en titels van paragrafen (zoals bv. 'Uitleg:' aan het begin van deze Paragraaf 8.1) uitsluitend gebruikt om verwijzingen te vergemakkelijken; ze zijn geen onderdeel van en hebben geen invloed op de uitleg van deze Verkoopvoorwaarden; en

(c) hebben verwijzingen naar 'met inbegrip van' , 'omvat(ten)’, of 'inclusief' de respectieve betekenis 'met inbegrip van, zonder beperking', 'omvat(ten) zonder beperking' en 'inclusief, zonder beperking'.

8.2. Geen samenwerkingsverband/agentschap: Geen enkele bepaling in deze Verkoopvoorwaarden mag worden uitgelegd als oprichting van een joint venture, vennootschap of agentschap tussen jou en ons en geen van beide partijen heeft het recht of de bevoegdheid, aansprakelijkheid vestigende handelingen te verrichten, schulden of kosten te veroorzaken of overeenkomsten of andere afspraken aan te gaan namens de andere partij.

8.3. Overdracht: Je mag geen van jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden toekennen of delegeren of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen deze toestemming niet zonder gegronde reden weigeren. Wij hebben het recht al onze, dan wel een van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden aan een derde toe te kennen, dan wel anderszins te delegeren.

8.4. Gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben: Wij zijn niet aansprakelijk voor een schending van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst indien wij worden gehinderd of belemmerd in de nakoming van onze verplichtingen door een oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Indien er sprake is geweest van een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben en dit de nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden heeft beïnvloed, wordt onze termijn voor nakoming van de verplichtingen verlengd met de duur van de gebeurtenis en zullen wij jou hierover zo snel mogelijk informeren. Als de gebeurtenis ten einde is zullen wij, indien mogelijk, met jou een nieuwe leveringsdatum voor jouw Goederen afspreken.

8.5. Waar wij ons op beroepen: Wij willen ons met betrekking tot de Verkoop van Goederen aan jou alleen beroepen op de schriftelijke bepalingen zoals vastgelegd in deze Verkoopvoorwaarden en niet op elders gedane verklaringen.

8.6. Geen afstand van rechten: Indien wij afstand doen van ons recht bij een schendig van deze Verkoopvoorwaarden door jou heeft dit niet tot gevolg dat wij afstand doen van ons recht bij toekomstige schending, hetzij van dezelfde hetzij van een andere aard, en dit mag ook niet als zodanig worden uitgelegd. Indien wij vertraagd maatregelen ondernemen in geval van een schending door jou, ontslaat of ontheft jou dit in geen geval van, noch is dit anderszins van invloed op jouw aansprakelijkheid op grond van deze Verkoopvoorwaarden.

8.7. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze hetzij persoonlijk overhandigd, hetzij per e-mail (tenzij jij ons een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), hetzij per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat jij aan ons hebt verstrekt of aan ons naar het adres van ons hoofdkantoor.

8.8. Postcontractuele werking: In elk geval blijven de bepalingen van Afdelingen 1, 2, 4, 7 en 8 ‎van deze Verkoopvoorwaarden van kracht na beëindiging van de overeenkomst, tezamen met de bepalingen waarvan is bepaald, dat deze van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de overeenkomst of waarvan op grond van hun aard of context kan worden afgeleid, dat deze van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.

8.9. Salvatorische clausule: Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden onwettig, niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling uit de Verkoopvoorwaarden worden verwijderd, zonder dat hierdoor de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden worden aangetast. Voor zover mogelijk, wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast.

8.10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Wij zullen ons uiterste best doen om alle geschillen met betrekking tot deze Verkoopvoorwaarden op te lossen. Indien je een rechtsvordering tegen ons wilt instellen, is het Nederlandse recht van toepassing op deze Verkoopvoorwaarden (en op alle niet-contractuele verhoudingen tussen jou en ons) en dienen deze conform Nederlands recht te worden uitgelegd. Partijen komen hiermee overeen dat de exclusieve jurisdictie berust bij de bevoegde rechter te Amsterdam. Partijen komen eveneens overeen dat het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet op deze transactie van toepassing is.

 

OK