Algemene Voorwaarden

Begrippenlijst 

 

Bezoeker: Eenieder die op enig moment de website bezoekt of heeft bezocht. 

Lid: Eenieder die zich met behulp van het elektronische registratieproces op de Website heeft ingeschreven. 

Accounteigenaar: Elk lid die een account heeft aangemaakt op Zoebie.nl

Arrangement: Alle producten en diensten die door Zoebie worden verkocht.

Waardebon: Het bewijsstuk waarmee een koper kan aantonen dat hij een arrangement heeft gekocht.

Website: De website www.zoebie.nl die ingeschreven staat onder nummer 53420829 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Artikel 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder die de site bezoekt, ieder die een arrangement koopt en ieder die anderszins gebruik maakt van de diensten van Zoebie.nl.   

1.2  Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.3  Zoebie.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dit geschiedt door de wijzigingen op de site te plaatsen. Wijzigingen zullen 3 dagen na plaatsing van kracht worden.

1.4  Schrijffouten, foutieve vermeldingen doch teksten waarbij meerdere interpretaties mogelijk zijn, zijn niet bindend voor Zoebie.nl.  Alleen het beoogde arrangement wat door de aanbieder wordt geleverd kan worden aangeboden of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dit rechtvaardigt, kan er worden gekozen voor terugbetaling van het betaalde bedrag.     

1.5  Zoebie.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid zich voordoet die buiten de macht van Zoebie.nl geschiedt.

Artikel 2. Gebruikersvoorwaarden voor deelname

2.1 Ieder die zich wil registreren op Zoebie.nl teneinde gebruik te maken van onze diensten verbindt zich ertoe om bij de registratie de gegevens die door Zoebie worden gevraagd juist en naar waarheid in te vullen. Zoebie is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Tevens zal van iedere vorm van misbruik aangifte worden gedaan bij de officier van justitie.

2.2 De diensten van Zoebie zijn slechts toegankelijk voor leden die ingevolge de Nederlandse wetgeving volledig handelingsbekwaam zijn ofwel gerechtigd zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan. Zoebie verbiedt iedereen die ingevolge de Nederlandse wetgeving handelingsonbekwaam is gebruik te maken van onze verkoopdiensten. 

Artikel 3. Waardebon

3.1 Wanneer een arrangement wordt gekocht ontvangt de koper een waardebon van het gewonnen arrangement. De waardebon wordt per mail naar de koper toegezonden.

3.2 Het reserveren van een arrangement geschiedt bij de aanbieder. Wijzigingen van deze reservering – indien mogelijk – geschiedt eveneens bij de aanbieder. Zoebie.nl kan geen reserveringen aanvragen of wijzigen, tenzij dit nadrukkelijk op de waardebon staat vermeld.  

3.3 De koper kan de waardebon verzilveren binnen de reserveringstermijn die aangegeven staat op de waardebon. Indien een koper een door hem gewonnen waardebon niet verzilvert binnen de op de waardebon aangegeven geldigheidsduur, dan vervallen alle daaruit voortkomende rechten. Indien er geen geldigheidsduur op de waardebon is vermeld, dan geldt een geldigheidsduur van één jaar.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Zodra het volledige bedrag op de rekening van Zoebie is bijgeschreven krijgt de koper een waardebon waarmee diens producten of diensten geboekt kunnen worden.  

4.2 De betaalmethode die op de site wordt gehanteerd is iDeal.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Indien door een technische storing het normale verkoopproces bij een verkoop is verstoord, is het resultaat van de verkoop ongeldig.

5.2 Zoebie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Indien Zoebie naar de consument  aansprakelijk is voor schade als gevolg van een toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst / waardebon zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het verkochte product, arrangement of dienst.

Artikel 6. Privacy

6.1 Zoebie.nl respecteert privacy en verstrekt dan ook geen persoonsgegevens aan derden zonder medeweten en toestemming van betrokkene. Zoebie wijst u erop dat alle gegevens die u in het kader van een lidmaatschap verstrekt, slechts wordt gebruikt om het verkoopproces in goede banen te leiden. Dit geschiedt conform de regels ingevolge de wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7. Partiële nietigheid of verenigbaarheid

7.1 Mocht een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig  of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Zoebie.nl substantiële delen van de Website over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

8.2. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen te wijzigen of te kopiëren.

8.3. Indien Zoebie door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

8.4  Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Zoebie.nl alsmede alle gerelateerde rechten die Zoebie van rechtswege toekomt overeenkomstig het Nederlands en Europese recht.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgedragen aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland binnen het Arrondissement waar Zoebie haar statutaire zetel heeft.

OK